Hamling

Hamling

Att hamla träd...

leder till många bra saker. Hamla har vi gjort sedan stenåldern i syfte att skaffa foder till djuren. Många tror att det enbart är ett "fattigfoder" till djuren men faktum är att du genom att hamla träden kan få gratis foder till djuren. Du får också ved från grenarna som du kan använda till finsnickerier eller att elda med.
-----
Hamligen är också ett kulturarbete med att bevara den gamla miljön. Hamlade träd ses ofta på kyrkogårdar, i alleer och i kulturlandskap där jordbruk försigåtts länge. Genom att hamla träd upprätthåller vi de hållbara traditionerna där vi tar tillvara på vad naturen ger.
-----
Länsstyrelsen ger frikostiga bidrag till den som vill hamla träd vilket gör att du som markägare kan ta in entreprenörer för att utföra detta så att du slipper lägga tid på detta själv

Hamlade träd blir mer...

långlivade då de inte är lika känsliga för snölega och stormar. Ohamlade träd bryts ofta sönder under tung snö eller i stormar då grenar eller stam brister. Hamlade träds tunnare grenar fångar inte så mycket vind och snön kan inte ligga i lika stora sjok på dem.
Detta gör att hamlade träd lever längre.

Hamlade träd ger...

många olika djur och växtslag en boningsplats. Hamlade träd skapar ofta sitt eget lokala ekosystem där lavar och mossor trivs, där insekter, skalbaggar och andra djur trivs.
Till exempel så trivs många arter av fladdermöss i hamlade träd och tar ofta daglega där.

När skall du hamla?

JAS är en bra riktlinje. Även ”efter höskörden”. JAS är Juli, Augusti och september. Efter höskörden är enligt traditionen då höet skulle bärgas först. Men du kan hamla i princip när som helst under året. Undvik dock helst att göra det direkt under lövfällningen, specielt för ny- och restaureringshamling

Vad kan du hamla?

Ädellöv lämpar sig särskilt bra för hamling. Stirra dig inte blind på detta dock eftersom du främst bör titta på de lövträd som växer bra på din mark.Pil, Hassel och Sälg har stor växtkraft och lämpar sig väl för hamling. Dessa trädslag kan du hamla återkommande oftare än andra. Rönn, Ask, Lönn, Asp är utmärkta även de, men då deras växtkraft är lägre kan du du inte hamla återkommande lika ofta.

Björk kräver ett speciellt omnämnande. Björken är lätt att hamla och har stor växtkraft, men det drabbas ofta av röta som trädet inte klarar av att överleva.

Hur skall du hamla?

Tänk siffran tre.

Nyhamling sker från tredje välmående grenparet. Grenar du beskär skär du tre gånger diametern från stammen. Lämna tre dragare (livgrenar) så du stimulerar tillväxt. Dessa tre tips får du från mig 🙂

Före och efterbild. Här har vi ett träd som växer lite olyckligt, men som markägaren ändå vill spara. Uppdraget var att hamla hårt, att inte låta något gå över taket och att knyta lövruskor.

Som du kan se har jag sparat en dragare (livgren) bort från taket. Det finns en delning nere till höger om trädet på efterbilden som vi sparade. Detta då det blir för svårt för trädet att klara av att valla in den grova grenen, men också för att det blir enkelt att hamla den framöver.

På taket ser ni skadorna trädet orsakat vilket visar att det var bra att få bort grenarna därifrån. Till vänster om trädet ser ni en gammal skördetröska från 50 talet. Nu används den bara för reservdelar då den är i för dåligt skick för att kunna användas till tröskning